Yes

Haiku haiku hai
Haiku haiku haiku hai
Haiku haiku hai

Comments